Obec Beladice vznikla zlúčením štyroch obcí v roku 1976.
Rozloha katastrálneho územia: 2241 ha a tvoria ju štyri časti:

- Beladice
- Malé Chrašťany
- Pustý Chotár
- Veľké Chrašťany

Počet obyvateľov: 1535
Nadmorská výška obce: 170 m. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Po zrealizovaní vodovodných a kanalizačných prípojok chceme začať s úpravou verejných priestranstiev, opravou chodníkov a miestnych komunikácií. Pre spoločensko-kultúrne využitie občanov chceme zrekonštruovať kaštieľ vo Veľkých Chrašťanoch. V rámci spolupráce s miestnymi podnikateľmi sa chceme zamerať na rozvoj agroturistiky v obci, tiež obnoviť miestne zvyky a tradície (vítanie jari, stavanie májov, dožinky …) Zkultúrniť športové ihrisko, opraviť kultúrny dom.
Na zrealizovanie všetkých týchto plánov je potrebný čas, financie, ale aj ochota občanov podieľať sa na zveľadovaní obce.

 

 

Riešené územie obce má z hľadiska rozlohy jednotlivých pozemkov nasledovné zastúpenie:

- celková výmera : 2241 ha
z toho: 

- poľnohospodárska pôda: 2241 ha
- nepoľnohospodárska pôda 174 ha

Z týchto údajov vyplýva, že územie má poľnohospodársky charakter.
Poľnohospodárska pôda má nasledovné zastúpenie:

- orná pôda: 1923,0 ha
- vinice: 13,4 ha
- záhrady: 76,1 ha
- ovocné sady: 3,4 ha

Nepoľnohospodárska pôda:

- TTP: 51,1 ha
- lesné pozemky: 6,51 ha
- vodné plochy: 23,65 ha
- zastavané polochy: 111,22 ha